LSS – boende, gruppbostäder, personlig assistans, korttidsboende

Lagen om Stöd och Service (LSS) till vissa funktionshindrade ger rätt till särskild hjälp.

De som omfattas av lagen är människor med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd samt de som drabbats av hjärnskada, med påföljande funktionsnedsättning, genom sjukdom eller våld.
LSS omfattar även andra svåra psykiska och fysiska funktionsnedsättningar, utanför normalt åldrande, som omöjliggör att självständigt klara sig i det dagliga livet. Den psykiskt handikappades stöd enligt LSS kan vara kontakt på psykiatrins öppenvårdsmottagning, mobila team som kommer hem till den som mår akut psykiskt dåligt eller kontakt med psykosteam om det föreligger sådan problematik.
Det finns även dagvårdsenheter som har olika aktiviteter som t.ex. gruppsamtal, social träning och arbetsterapi. Behandlingshem finns för speciella grupper inom psykiatrin t.ex. personer med missbruksproblem, psykoser  eller personlighetsstörningar.

Korttidsboende
Rätten till plats på korttidsboende enligt socialtjänstlagen beslutas av biståndshandläggare eller socialsekreterare i kommunen och innebär särskilt boende för en kortare tid. Vissa korttidsboenden kan vara inriktade mot rehabilitering.
Korttidsboende erbjuds bland annat till personer som är färdigbehandlade på sjukhus men ännu inte redo att återgå till det egna hemmet. Korttidsboende enligt socialtjänstlagen kan även beviljas för personer som vårdas av anhöriga i hemmet och behöver avlastning, kallat växelvård.
Syftet med insatsen korttidsboende enligt LSS är att anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet och den enskilde ska få miljöombyte och fritid /rekreation.

Som undersköterska på korttidsboende arbetar du mycket med omvårdnad, delegerade HSL uppgifter, dokumentation samt träning och aktiviteter.
Du arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt med att stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomför omvårdnadsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL och HSL. Du utför hälso-och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal. Dokumentation, planering och organisering ingår i det dagliga arbetet, enligt PPP, Praktisk Professionell Planering.

Gruppbostad
Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt.

Arbetet innebär att som en del i ett professionellt team ge stöd till vuxna personer med funktionsnedsättning. Uppdraget är att tillsammans med kunden kartlägga, planera och strukturera det individuella stödet för att skapa möjlighet till egen utveckling hos den enskilde.
Arbetet är mycket flexibelt och varierade och kan innehålla allt från stöd till sysselsättning/studier, planera budget, städa, laga mat, strukturera vardagen m.m. Resultatet beror ofta på vårdarens förmåga att motivera, coacha och stödja kunden samt personalens fallenhet för att upprätthålla rutin och struktur.

LSS-Boende
Som undersköterska kommer du att få delta i de varierande arbetsuppgifterna med brukarna som innebär pedagogiskt och praktiskt stöd till ett så självständigt liv som möjligt, både i och utanför bostaden. Du kommer även att medverka i upprättandet och uppföljning av genomförandeplaner, vilka utgör grunden i att kvalitetssäkra våra insatser utifrån brukarens individuella behov.
I arbetet ingår också att dokumentera i den sociala journalen samt att samverka med ledning, övriga medarbetare, daglig verksamhet, hälso- och sjukvård, anhöriga, gode män och andra för personen viktiga kontakter.

Bostaden är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
Till exempel kan personer med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende.

Personlig assistans
Personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade grundläggande behov: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.
Personliga assistenter bär oftast inte standardiserade arbetskläder utan använder egna kläder. Samt vid behov engångshandskar och eller ett skyddande förkläde, både med tanke på assistentens och brukarens liv och hälsa. Den assistansberättigade har både ett avgörande inflytande över att välja personlig assistent och eventuell skyddsutrustning.

Om en person bedömts ha 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan även assistanstid för andra personliga behov. Det kan vara städning, inköp, matlagning, stöd att arbeta, vara förälder, utöva fritidsintressen med mera.

källa: Wikipedia

Tillbaka till samtliga yrken – klicka här!

Kommentera gärna eller lämna ett tips på någon som jag borde uppmärksamma!

Skriv din kommentar här!
Skriv ditt namn här